MCIS „Rozwój” Gorzów Wlkp.

MCIS „ROZWÓJ”

Międzygminne Centrum Integracji Społecznej „Rozwój” w Gorzowie Wielkopolskim

Przygotowanie zawodowe dla 3 grup zawodowych w Międzygminnym Centrum Integracji Społeczno - Zawodowej "Rozwój

Stowarzyszenie " Rozwój" otrzymało dofinansowanie do realizacji zadania publicznego w zakresie zdrowia publicznego na "Przygotowanie zawodowe dla 3 grup zawodowych w Międzygminnym Centrum Integracji Społeczno - Zawodowej "Rozwój": zakres gastronomiczny, remontowy i porządkowy". Dofinansowanie wynika z umowy podpisanej z Miastem Gorzów Wielkopolski- Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Zadanie będzie realizowane od stycznia do grudnia 2023 roku.


Szanowni Państwo

Międzygminne Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wielkopolskim kieruje swoje działania do osób, które z różnych przyczyn, często niezależnych od siebie, znalazły się w trudnej sytuacji. Centrum stawia sobie za cel wspieranie osób, które poszukują pracy. Dodatkowo obejmuje swoich Uczestników profesjonalnym wsparciem przy zdobywaniu lub podwyższaniu kwalifikacji zawodowych oraz w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych.

Jesteśmy świadomi, iż dzisiejsze problemy socjalne wielu osób, z którymi spotykamy się w codziennej pracy zawodowej to zespół różnych czynników destabilizujących codzienne życie. Szereg problemów gospodarczo-społecznych naszego kraju jak i regionu w wyniku transformacji ustrojowej, uwydatniło między innymi wiele problemów społecznych, do których zaliczane są:

  • niskie kwalifikacje zawodowe
  • brak perspektyw zawodowych
  • brak dostępu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym
  • zjawisko marginalizacji społecznej

Problemy te stały się ważnymi elementami, z którymi mają do czynienia w pracy codziennej zarówno klienci Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Pracy jak i organizacji pozarządowych. Nowe koncepcje dotyczące aktywnej polityki społecznej, lansowane w krajach Unii Europejskiej zmierzają do promowania idei "praca zamiast zasiłku" oraz wzmocnienia procesów szeroko pojmowanej integracji społecznej. Naprzeciw tym właśnie oczekiwaniom wychodzą m.in. Centra Integracji Społecznej.

Międzygminne Centrum Integracji Społecznej "Rozwój" stało się równorzędnym partnerem zarówno dla Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jak i Kółka Rolniczego a także innych podmiotów samorządowych w działaniach z zakresu zadań publicznych:

  • pomoc w aktywizacji osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie
  • wspomaganie przedsiębiorczości spółdzielni socjalnych
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych

W ciągu lat wytężonej pracy spotkaliśmy wiele przypadków ludzkiej krzywdy wynikającej z marginalizacji społecznej. Jednakże przy odrobinie dobrej woli ze strony beneficjenta i naszym wspólnym staraniom udaje się nam pobudzić klienta do aktywności społecznej.

Prosta droga